Výlet na přehradu

Koncem září jsme využili nádherného počasí a vyrazili jsme za přírodou na brněnskou přehradu. Žáci fotografovali v rámci projektu „Dobré světlo“ okolní přírodu a užívali jsme si krásného dne, který nám příroda připravila. Děti dováděly na dětském přírodním hřišti a radovaly se z pěkných vztahů, které mezi sebou mají. Byla radost, nás dospělých, být součástí tohoto bezprostředního a čistého dětského světa.

Celodenní výlet do ZOO Olomouc

Začátkem školního roku jsme podnikli celodenní výlet do ZOO Olomouc. Na tento výlet jsme se moc těšili a jsme rádi, že se mohl uskutečnit. Do Olomouce jsme se vydali novým moderním vlakem RegioPanter, a tak nám cesta krásně a rychle ubíhala. Po cestě jsme hráli karetní hry, povídali si, poslouchali hudbu apod. Po příjezdu na hlavní nádraží v Olomouci jsme přestoupili na autobus a vystoupili na Svatém Kopečku. Ve stínu stromů jsme poobědvali vynikající řízek od našich paní kuchařek a šli se podívat na nádherný výhled, kde jsme viděli krásné město Olomouc. Zavítali jsme i do baziliky Navštívení Panny Marie, kde jsme si prohlédli bohatou barokní výzdobu a zapálili jsme i svíčky za naše kamarády a rodiny. Pak jsme se již pěšky vydali do nedaleké zoologické zahrady. Děti si vybraly z mapy, která zvířata chtějí vidět, a tak jsme se vydali na dobrodružnou cestu královstvím divočiny. Ještě před tím jsme se zastavili u kůzlátek, kterým jsme kupovali krmení, hladili si je a fotili se s nimi. Odvážnější se s paní vychovatelkou vydali i na rozhlednu. Děti užasly z krále zvířat, který právě odpočíval, obdivovaly podmořský svět a zaujatě sledovaly skoky klokana rudého z daleké Austrálie. Viděli jsme spousty dalších zvířat, o kterých jsme si přečetli zajímavé informace. Přestože jsme měli v nohách už více jak 15 km, děti náhle ožily u lanového centra a užívaly si tuto skvělou atrakci. Pak jsme již šli na autobus, z kterého jsme v dáli viděli pořádnou bouřku a vlakem jsme se plni zážitků a nových informací vraceli do Brna.

Podzimní dýňová slavnost 2023

V pátek 13. října 2023 se v areálu školní zahrady uskutečnil již třetí ročník neformálního a přátelského setkání rodičů, dětí, žáků, zaměstnanců a přátel školy při příležitosti Podzimní dýňové slavnosti.
Pro rodiče, děti i žáky byl zajištěn program s tematicky laděnými pohybovými i výtvarnými aktivitami spolu s drobným občerstvením. Nechybělo vydlabávání dýní, opékání špekáčků, malování na obličej, fotokoutek, zdobení keramiky, řádění ve skákacím hradu, a především radostná podzimní atmosféra prolínající celým odpolednem.
S ohledem na budování a prohlubování zodpovědnosti se do letošního „dýňování“ k hlavním organizátorkám – paním vychovatelkám ze školní družiny – připojili také žáci našeho žákovského parlamentu. Rozdělili si úkoly, a podíleli se tak na celé organizaci. Mimo to doplnili letošní slavnostní den o mimořádnou celoškolní výzvu – „Pumpkin Day aneb oranžovo-černý celý den“ spočívající v tom, že měl každý přijít oblečen v těchto halloweenských barvách. No, pěkně se nám to vybarvilo ?.
Velmi nás potěšila velká účast a nezapomenutelná atmosféra, která dala prostor dalšímu prohlubování a spoluvytváření komunity školy.
Velké poděkování patří především paním vychovatelkám ze školní družiny, i všem ostatním, kteří se do organizace slavnosti zapojili, a také všem dětem, žákům, rodičům a hostům, kteří dali podzimnímu dýňovému radování nezapomenutelný rozměr.

Exkurze Panská Lícha – Brno

Ve středu 11. 10. 2023 se třídy III.A a III.C v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (tematický celek/učivo – Rozmanitost přírody/ Živočichové) vydaly na exkurzi do jezdeckého areálu Panská Lícha v Brně. Žáci si mohli prakticky vyzkoušet práci na ranči, zejména pak péči o koně (hřebelcování, krmení) a jízdu na koni.
Prostřednictvím této vzdělávací akce mimo školu se podařilo naplnit hned několik průřezových témat (Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova) a splnit stanovené vzdělávací cíle, tj. rozvíjet vybrané klíčové kompetence (k učení, řešení problémů, komunikativní, občanské a pracovní). Z hlediska rozvoje a podpory komunikačních dovedností měli žáci rovněž příležitost rozšířit slovní zásobu (pojmy: hřebelcování, koňské sedlo, třmeny, uzda, piliny, hobliny, podestýlka, hříva), a zážitkovou formou si tak upevnit význam nových slov.
V rámci mezipředmětových vztahů bylo plněno učivo v souladu se vzdělávacím programem školy (např. LI – rozvoj jazykových rovin, především pragmatické a lexikálně sémantické; TV – rozvoj tělesné zdatnosti, vytrvalosti, smyslového vnímání, obratnosti – chůze k cíli, orientace v terénu, překonání přírodních překážek; ČJ – sloh – žáci se učili vybírat vhodné komunikační prostředky odpovídající situaci – pozdrav, oslovení, omluva, prosba, žádost, dialog atd.).
Exkurze se velmi vydařila, a splnila tak svůj cíl. Žáci získali plno nových poznatků a dovedností.

 

Adaptační program 2023

Ve dnech 6. 9. 2023 – 8. 9. 2023 se konal celoškolní, vůbec první v tomto rozsahu, adaptační program. Akce se zúčastnilo 125 žáků základní školy z 1. – 9. ročníku. Zapojeni byli pedagogičtí pracovníci školy i studentky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Koordinaci a náplň celého programu mělo na starosti Školní poradenské pracoviště.

Program se konal na třech prostranstvích, na kterých se žáci vystřídali (hřiště Rosnička TJ Sokol Brno – Žabovřesky; hřiště Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno; volné prostranství na Brněnské přehradě, Kozí Horka).

Hlavním cílem bylo především stmelení třídních kolektivů, podpora spolupráce mezi žáky včetně podpory pozitivních vazeb. První akci tohoto školního roku jsme si velmi užili.