Škola v přírodě 2024

Ve dnech 23. 4. až 26. 4. 2024 se celkem 90 žáků 1. stupně základní školy zúčastnilo i v letošním školním roce školy v přírodě. Letos jsme s žáky vyrazili do rekreačního střediska Chata Brněnka ve Velkých Losinách v okrese Šumperk v Jeseníkách na okraj malebné podhorské obce Vernířovice.

V těchto 4 dnech jsme kromě netradičního způsobu vzdělávání zažili také mnoho skautsko-vojenských dobrodružství, pohybových i výtvarně-tvořivých aktivit, projížďku na koních,  výletů po naučných stezkách, opékání špekáčků v rytmu táborákových písní, večerní diskotéku, řadu soutěží a další spoustu zábavy.

 

Školní exkurze Sonnentor

Dne 9. května 2024 se třídy prvního stupně základní školy spolu s třídami mateřské školy společně vydaly na exkurzi do výrobny čajů Sonnentor. Tato ekologicky smýšlející firma v Čejkovicích na nás dýchla jedinečnou venkovskou atmosférou. Děti i žáky nadchl nejen samotný proces výroby, ale také architektonicky unikátní prostor zavěšený nad výrobními částmi firmy, odkud jsme se na zrod čajového sáčku mohli dívat. Exkluzivní trasa nabitá informacemi a zajímavými pohledy do zpracování bylin, výrobny a skladů nás zcela vtáhla do světa výroby čajů. Při prohlídce odhalili děti i žáci nejen tajemství zrození čajového sáčku, ale plnili také nejrůznější kvízy, jejichž prostřednictvím se dozvěděli spoustu užitečných informací. V těchto kvízech pak byli nuceni řešit různé typy otázek vyžadující porozumění a interpretaci přečteného textu. Odměnou za dobře vykonanou práci jim byl vlastnoručně vyrobený čaj. Daná exkurze nás pak přiměla zamyslet se nad otázkou udržitelného zemědělství a ekologických praktikách ve výrobě.

Celoškolní akce UKLIĎME ČESKO

V měsíci dubnu se žáci i pedagogové naší školy zapojili do dobrovolnického projektu UKLIĎME ČESKO. Hlavním cílem bylo pomoci s úklidem v okolí školy a podpořit environmentální smýšlení žáků – rozvíjet kompetence k učení v oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT a ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Díky maximálnímu nasazení a nadšení se podařilo nasbírat 116 kg odpadu. Touto aktivitou měli žáci možnost vyzkoušet si jednu z obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, přírody, krajiny i ochrany lidského zdraví.

Všem účastníkům moc děkujeme!

Plnění projektu Ovoce a mléko do škol – ochutnávka sýrů

15. května 2024 byl v rámci projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol realizován projektový den s ochutnávkou mléčných výrobků, konkrétně plátkových sýrů a sýru mozzarella. Sýry byly nachystány na tácy, které byly žákům připraveny do jednotlivých tříd na prvním stupni základní školy. Do ochutnávky se celkem zapojilo 12 tříd.
Žáci měli v průběhu dopoledne příležitost formou zážitkové pedagogiky pod vedením a komentováním paní učitelky poznávat, rozeznávat, a hlavně ochutnávat různé druhy sýrů – Eidam, Gouda, Maasdammer, Emmental, Mozzarella, Šuhaj, a dozvědět se tak spoustu nových informací (např. jaké vitamíny daný sýr obsahuje, odkud pochází, jaká jsou specifika jeho chuti, jaký je přínos konzumace mléčných výrobků obecně pro naše zdraví). Posléze měli žáci možnost prostřednictvím přiloženého hodnotícího listu jednotlivé sýry ohodnotit podle toho, jak jim chutnaly. Ochutnávka tak byla skvělou příležitostí pro budování schopnosti hodnocení, vzájemné spolupráce a podpory a rozvoje vyjadřovacích a komunikačních schopností.

 

Den otevřených dveří 2024

Dne 27. března 2024 se škola opět otevřela veřejnosti při příležitosti Dne otevřených dveří. Veškeré prostory základní i mateřské školy, speciálně pedagogického centra, školní družiny, internátu i školní jídelny a provozního zázemí se zeširoka otevřely všem zájemcům o možnost blíže nahlédnout do každodenního života dětí, žáků i všech pedagogických a nepedagogických pracovníků.

Všem přítomným návštěvníkům byly představeny základní informace týkající se vzdělávací koncepce organizace, její aktuální směřování, struktura vzdělávacích programů a zazněly také důležité informace k průběhu a organizaci zápisu do 1. ročníku základní školy i mateřské školy pro blížící se školní rok 2024-2025. Nechyběly ani zajímavé ukázky logopedických a speciálněpedagogických materiálů, učebnic a pomůcek

Den otevřených dveří byl spojen také s komentovanou prohlídkou všech nejen školních prostor s možností nahlédnutí do výuky, které se velmi statečně a zodpovědně chopili v letošním roce členové žákovského parlamentu ve spolupráci s žáky 9. ročníku. Tato výzva byla pro všechny žáky velmi cennou zkušeností. Nejen jim patří touto cestou velké poděkování!