Informace k přijímacímu řízení 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na:

První kolo přijímacího řízení

Zveřejnění kritérií SŠ – do 31. ledna 2021, 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory), termín podání přihlášek do 1. března 2021.

Přihláška ke vzdělávání

  1. formuláře přihlášek – vzor,
  2. podpis ředitele školy a razítko školy (hranaté),
  3. stejnopisy přihlášek

Přihláška ke vzdělávání – vzor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení

  • Hodnocení na vysvědčení (1. pololetí v 8. roč., 1.pololetí v 9. roč.),
  • jednotná přijímací zkouška CERMAT (ČJL, MA),
  • školní přijímací zkouška, je-li stanovena (v kompetenci ředitele SŠ),
  • případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti,
  • vědomosti a zájmy uchazeče (přiložit k přihlášce).

Jednotné přijímací zkoušky

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky na maturitní obor konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek),

v prvním stanoveném termínu 12. 4. 2021
na střední škole uvedené na přihlášce v první pořadí,

v druhém stanoveném termínu 13.4.2021

na střední škole uvedené na přihlášce v druhém pořadí.

Pomůcky

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fix).

U matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby.

Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané.

Čas, body a testová zadání

Didaktický test z ČJL trvá 60 minut, z matematiky 70 minut.

Maximální možná počet dosažených bodů v didaktických testech z ČJL i matematiky je 50 bodů.

Pro získání představy o formální podobě didaktických testů a úloh je možné využít testy z minulých let, které naleznete pod záložkou Testová zadání, procvičování, Cermat.

Termíny přijímacích zkoušek

Jednotné přijímací zkoušky:

12. a 13. dubna 2021 – čtyřleté studium

Náhradní termíny:

12.,13. května 2021.

Uchazeči se SVP

Podle vyjádření ŠPZ, které uchazeč doloží k přihlášce, rozhodne ředitel SŠ o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky, navýšení času o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %, další uzpůsobení (přepis odpovědí, pomůcky, podporující osoba apod.).

Výsledky přijímacího řízení

Cermat zpřístupní výsledky zkoušky ředitelům škol do 28.dubna 2021, ředitel SŠ zveřejní výsledky na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup, pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je uchazeči přiděleno nejpozději v den přijímací zkoušky,

pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, registrační číslo je přiděleno současně s touto informací.

Zápisový lístek

Každý uchazeč obdrží 1 Zápisový lístek (ZL),

zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán (2021/2022),

zápisový lístek bude označen hranatým razítkem, podpisem ředitele školy,

zápisový lístek vydává zákonným zástupcům základní škola (nejpozději do 15.3.2021).

Zápisový lístek – vzor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace

Veškeré informace Vám ráda vysvětlí a s vyplněním přihlášek na SŠ Vám pomůže výchovný poradce školy

Mgr. Renata Mikolášková


Přehledná PPTX prezentace – ke stažení ZDE