Oznámení o konání voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v souladu s ustanovením § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady právnických osob vykonávajících činnost školy v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vyhlašuje ředitel školy volby nových členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků na období červen 2024 až červen 2027.

 

Kandidáti pro volbu do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků:

  1. Ing. Barbora Kubásková Vejtasová – zákonný zástupce žáků třídy I.B a III.A

Stručné představení kandidáta:

Jsem maminka dvou dětí, které obě navštěvují logopedickou školu – první a třetí třídu. Jsem také jednou ze zakladatelek spolku Rodiče a přátelé dětí s vývojovou dysfázií, z.s. a aktivně se zajímám o chod školy formou on-line schůzek s panem ředitelem již třetím rokem, na rozdíl od stávajících členů školské rady, kteří jsou tímto pro mě neviditelní. Také řeším dopravní situaci před školou nejen s vedením školy, ale i s odborem dopravy. Mou zásluhou tak mohou rodiče a děti využívat loni vybudovaný chodník, který se prodloužil od Anthroposu k přechodu pro chodce před školou. Tímto bych ráda jako zástupce zákonných zástupců pokračovala v užším kontaktu s vedením školy a aktivně se podílela na rozvoji naší školy zejména v zájmu našich dětí.

 

  1. Ing. Tomáš Dvořáček – zákonný zástupce žáka třídy I.A

Stručné představení kandidáta:

Přes 25 let se zabývám řešením problémů v různých organizacích a společnostech. Přestože je mým oborem IT, naprostá většina situací je o komunikaci a porozumění dalších lidí.

Naše dcera navštěvuje školu už druhý rok a já tak mám možnost pravidelně se účastnit schůzek rodičů s vedením školy. Rád bych touto cestou využil zkušenosti ze své bohaté profesní praxe a v budoucnu mluvil nejen svým jménem, ale i jménem dalších rodičů a dětí.

 

Informace k organizaci a průběhu voleb do rady školy

Termín konání:       20. 6. 2024 v čase od 14:00 do 17:00 hodin, 21.6. 2024 v čase od 7:30 do 9:00 hodin

Adresa:                    Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234, Veslařská 339/234, 637 00 Brno-Jundrov

Místo konání:          vestibul u hlavního vchodu do budovy školy

Způsob volby:          tajné hlasování

 

Hlasovací lístek spolu s pokyny obdrží zákonní zástupci na místě pověřeným pracovníkem školy. Průběh a veškerá organizace voleb do Rady školy bude zajištěna členy přípravného výboru.

Výsledky voleb do rady školy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků budou zveřejněny do 27. 6. 2024 na webových stránkách školy.

 

Ustanovení přípravného výboru

 Za účelem uskutečnění voleb do Rady školy byl ředitelem školy ustanoven přípravný výbor ve složení:

  • Ondřej Kopečný – předseda přípravného výboru (zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele pro útvar vzdělávání a internátu, zástupce ředitele pro I. stupeň základní školy)
  • Miroslava Čočková – člen přípravného výboru (zástupce ředitele pro II. stupeň základní školy)
  • Věra Mučič – člen přípravného výboru (zástupce ředitele pro speciálněpedagogickou a logopedickou intervenci ve vzdělávání)

 

Přípravný výbor děkuje všem zákonným zástupcům za spolupráci.

V Brně dne 20. 5. 2024                      v. r. Mgr. Ondřej Kopečný (předseda přípravného výboru)

1.Školská rada – obecné informace ke stažení
2.Základní informace z volebního řádu pro volby členů školské rady ke stažení