Školní poradenské pracoviště

Zpráva pro rodiče od školního metodika prevence

Dotazníkové šetření technikou Guess Who

Ve 3. čtvrtletí šk. roku 2021/2022 bylo ve třídách 4., 5., 6., 8. a 9. ročníku realizováno dotazníkové šetření technikou Guess Who (zdroj: Kolář, 2011) za účelem mapování vztahů ve třídách. Výsledky byly velice příznivé, neprokázaly závažné problémy v třídních kolektivech.