Projekty EU

Projekt „ZŠ A MŠ VESLAŘSKÁ – NÁSTAVBA“

Projekt MAP II

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Jednotlivé aktivity projektu řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který je výstupem minulého projektu, dále zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Do projektového portfolia NIDV patří od ledna 2018 projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363), zkráceně. V současnosti neexistuje ucelený systém celoživotního profesního rozvoje učitelů a ředitelů. SYPO má za cíl tento stav významně změnit a nastavit systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby pozitivně ovlivnil kvalitu českého školství.

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání a řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání.

Projekt MAP

Cílem projektu byla podpora strategického plánování v oblasti rozvoje kvality vzdělávání se zaměřením na tři povinná opatření: předškolní vzdělávání a péče, čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa)

Naše škola je členem DigiKoalice. Jedná se o otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatelů škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR.

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se SVP

Spolupráce na projektu s PdF Univerzitou Palackého v Olomouci, pod vedením doc. Mgr. Jiřího Langera, Ph.D.

Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ

Spolupráce na projektu PdF MU, Brno. Zahraniční stáž pro pedagogy ve škole pro žáky se SVP, ve Studgarttu v Německu.

  • EU peníze školám
  • ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUM

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

  • Šablony I. Název projektu: ZŠ Logopedická Brno 22 (ukončeno)
  • Šablony II. Název projektu: Nové šablony pro ZŠ a MŠ Brno, Veslařská 234 (ukončeno)
  • Čtenářské dílny pro 1. a 2. stupeň ZŠ, Výzva č.: 56
  • Návrhy tematických plánů Čtenářských dílen

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami