Komu slouží naše škola

Do Základní školy a mateřské školy logopedické přicházejí děti a žáci s narušenou komunikační schopností, kterou nelze odstranit foniatrickou ani logopedickou ambulantní péčí. Jedná se o nejtěžší poruchy řeči, nejrůznější formy mutismu, opožděný vývoj řeči, těžké dyslalie, vývojové dysfázie, palatolalie, lehčí sluchové postižení a specifické vývojové poruchy učení, které přetrvávají po reedukaci řečové vady. Hlavním úkolem školy je vybudovat u dětí a žáků řeč a vybavit je poznatky pro zvládnutí základní školy. Vstupní, průběžnou a výstupní diagnostiku dětí a žáků spojenou s poradenskou činností provádí SPC při škole. Řeč je u dětí a žáků rozvíjena jako hlavní prostředek komunikace a duševního rozvoje.

 

Žáci pobývají ve škole po dobu nezbytně nutnou k odstranění narušené komunikační schopnosti, těžké řečové vady a komunikačních obtíží. Mohou být umístěny také formou diagnostického pobytu. Metody výchovně vzdělávací práce jsou přizpůsobeny schopnostem, věku a stupni postižení dětí. Kolektivní a individuální logopedická péče prolíná veškerou vzdělávací a výchovnou činností tak, aby se narušená komunikační schopnost upravila v co nejkratší době.

Zvýšený důraz se klade na individuální logopedickou péči během dopoledního vyučování i v odpolední přípravě na vyučování. Počet dětí a žáků je dán kapacitou školy, internátu a školní družiny. Počet dětí a žáků se řídí vyhláškou 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Nyní je to 6 – 14 žáků. O počtu dětí a žáků ve třídě rozhodne ředitelka školy po domluvě s třídní učitelkou. Ke každému žáku je přistupováno individuálně a jsou zohledněny všechny jeho zvláštnosti. Na základě včasné diagnostiky je stanoveno další vhodné vzdělávání dětí a žáků v určitém typu školy.

Obsah výuky odpovídá výuce na běžných MŠ a ZŠ, je však rozšířen o logopedickou péči.

  • vyučuje podle vzdělávacího programu „Základní škola“ (viz MŠMT ČR 30.4.1996 č.j. 16 847/96 2 platné od 1.9.1996). Od školního roku 2007/08 probíhá výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu.
  • podle školního vzdělávacího programu, který byl zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, rozšířeného o individuální logopedickou péči.