Komu slouží naše škola

Do Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234 přicházejí děti a žáci s různými formami narušené komunikační schopnosti, kteří potřebují dlouhodobou a intenzivní podporu v oblasti vývoje komunikace. Jedná se o závažné poruchy řeči a jazyka, různé formy narušeného vývoje řeči, těžké dyslalie, vývojové dysfázie, palatolalie a mutismu, a také související specifické poruchy učení. Základní a mateřskou školu logopedickou navštěvují rovněž děti a žáci s narušenou komunikační schopností vznikající v důsledku sluchového postižení, kteří jsou kompenzováni sluchadly či kochleárním implantátem. Hlavním úkolem školy je podporovat u dětí a žáků komunikační schopnost, vybavit je poznatky pro zvládnutí základní školy a dovednostmi pro každodenní život. Vstupní, průběžnou a výstupní diagnostiku dětí a žáků spojenou s poradenskou činností provádí speciálně pedagogické centrum při škole. Řeč a jazyk jsou u dětí a žáků rozvíjeny jako hlavní prostředek komunikace a duševního rozvoje.

 

Žáci pobývají ve škole po dobu nezbytně nutnou k eliminování projevů narušené komunikační schopnosti a komunikačních obtíží. Mohou být umístěni také formou diagnostického pobytu. Metody výchovně vzdělávací práce jsou přizpůsobeny schopnostem, věku a závažnosti komunikačních obtíží dětí a žáků. Skupinová a individuální logopedická intervence prolíná veškerou vzdělávací a výchovnou činností.

Zvýšený důraz se klade na individuální logopedickou intervenci během dopoledního vyučování i v odpolední přípravě na vyučování. Počet dětí a žáků je dán kapacitou školy, internátu a školní družiny. Počet dětí a žáků se řídí vyhláškou 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v aktuálním znění. V současné době jsou třídy a oddělení naplňovány v rozmezí kapacity od 6 do 14 dětí či žáků. O počtu dětí a žáků ve třídě rozhodne ředitel školy po domluvě s třídní učitelkou/učitelem. Ke každému žákovi je přistupováno individuálně a jsou zohledňovány všechny jeho nápadnosti a potřeby. Na základě včasné diagnostiky je stanoveno další vhodné vzdělávání dětí a žáků v určitém typu školy.

Obsah výuky odpovídá výuce na běžných MŠ a ZŠ, je však rozšířen o logopedickou intervenci.

  • vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu „Logopedická škola“, který zahrnuje logopedickou intervenci.
  • vychází ze školního vzdělávacího programu, který je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, rozšířeného o individuální logopedickou intervenci.