Základní škola

Hlavním úkolem školy je vybudovat u dětí řeč a vybavit je poznatky pro zvládnutí základní školy.

Vstupní, průběžnou a výstupní diagnostiku žáků spojenou s poradenskou činností provádí SPC při škole. Řeč je u žáků rozvíjena jako hlavní prostředek komunikace a duševního rozvoje.

Obsah výuky odpovídá výuce na běžných ZŠ, je však rozšířen o logopedickou péči. Základní škola vyučuje podle vzdělávacího programu „Základní škola“ (viz MŠMT ČR 30.4.1996 č.j. 16 847/96 2 platné od 1.9.1996) a ŠVP ZV LŠ č.j. 01/2007 platné od 1.9. 2007. ŠVP je k dispozici k nahlédnutí ve 3. NP budovy školy, u kabinetu učitelů 2. stupně. O zařazení žáka rozhodne ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce. Žáci jsou přijímáni po absolvování zápisu a na základě pokynů o zařazování žáků do základní školy (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se spec. vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a dalších vyhlášek MŠMT ČR souvisejících se školským zákonem).

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost dané školy nebo zákonného zástupce. Pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání lze slovní hodnocení převést do běžné klasifikace. U žáka s vývojovou poruchou řeči a učení rozhodne ředitel školy o použití

slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Informace pro rodiče

1Organizace školního roku 2020/2021 Zobrazit
2Časové rozvržení vyučovacích hodin ke stažení
3Školní řád ZŠ ke stažení