Základní škola

Základní škola nabízí možnost základního vzdělávání rozšířeného o individuální i skupinovou formu logopedické a speciálněpedagogické intervence prolínající napříč všemi vzdělávacími oblastmi s cílem mírnit dopady narušené komunikační schopnosti. V jednotlivých třídách základní školy se vzdělávají žáci v počtu od 6 do 14 žáků.

Obsah Školního vzdělávacího programu: Logopedická škola vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a dále ze zaměření školy, tedy z orientace na podporu řečového a jazykového vývoje, na vytváření podmínek pro přirozený vývoj komunikační schopnosti, podporu duševního rozvoje a rozvoje celé osobnosti žáka. Školní vzdělávací program reflektuje speciální potřeby žáků a respektuje jejich nápadnosti.

Hlavním úkolem je prostřednictvím kombinace tradičních i inovativních speciálněpedagogických a logopedických přístupů, metod a technik podporovat u žáků komunikační schopnost a vybavit je poznatky a dovednostmi pro každodenní život.

Dále škola nabízí možnost zapojení žáků do mimoškolních aktivit, sportovní vyžití, psychologické a logopedické poradenstvímetodické vedení v oblasti logopedické a speciálněpedagogické výchovně-vzdělávací práce.

Specifikem celé organizace je také vzájemná provázanost a podpora spolupráce školy a speciálně pedagogického centra s cílem co nejefektivnějšího nastavení podpory ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a její průběžné monitorování a vyhodnocování. Výchovně-vzdělávací proces je dále prostřednictvím poskytování poradenských služeb s ohledem na vzdělávací potřeby žáků podporován činností školního poradenského pracoviště, které je tvořeno výchovným poradcem, školním psychologem a školním metodikem prevence. Důležitou součástí pedagogického sboru základní školy je také útvar speciálněpedagogické a logopedické intervence, jehož cílem a hlavním posláním je prostřednictvím týmu speciálních pedagogů logopedů podporovat žáky s nápadnostmi v oblasti komunikace při vzdělávání formou individuální i skupinové práce a poskytovat odborné poradenství. 

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání

O přijetí žáka k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení v souladu s platnou legislativou na základě podané žádosti, která je doložena doporučením školského poradenského zařízení v souladu s ustanovením § 16 odst. 9 školského zákona a dále ustanovením § 20 a § 21 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, jehož obsahem je doporučení k zařazení do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se závažnými vadami řeči.

Hodnocení výsledků vzdělávání

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. Škola využívá všechny uvedené možnosti. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce. Hodnocení výsledků vzdělávání přizpůsobí škola vždy podmínkám a možnostem žáka s ohledem na jeho speciální vzdělávací potřeby.

Informace a dokumenty ke stažení

1.ŠVP ZV Logopedická škola 2023 ke stažení
2.ŠVP ZV Logopedická škola – dodatek ke stažení
3.Školní řád ZŠ 2023 ke stažení
4.Dodatek ke školnímu řádu ZŠ ke stažení
5.Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek ke stažení
6.Přehled pracovníků ZŠ ve školním roce 2023-2024 ke stažení
7.Rozvrhy hodin – školní rok 2023-2024 ke stažení