Mateřská škola

V mateřské škole pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu, který je vypracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a  rozšířený o individuální a skupinovou logopedickou intervenci. Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí u vchodu do MŠ. MŠ se zapojuje do projektů, které jsou  zaměřeny převážně na podporu, kompenzaci a rehabilitaci. Obsah školního vzdělávacího programu vychází ze zaměření školy, tedy z orientace na podporu typického řečového a jazykového vývoje, na vytváření podmínek pro přirozený vývoj komunikační schopnosti, podporu duševního rozvoje a celé osobnosti dítěte. Naším cílem je formou skupinové a individuální logopedické intervence mírnit dopady narušené komunikační schopnosti. Školní vzdělávací program reflektuje speciální potřeby dětí a respektuje jejich nápadnosti.

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení v souladu s platnou legislativou na základě podané žádosti, která je doložena doporučením školského poradenského zařízení v souladu s ustanovením § 16 odst. 9 školského zákona a dále ustanovením § 20 a § 21 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, jehož obsahem je doporučení k zařazení do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se závažnými vadami řeči.

 

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu, věkové zvláštnosti, stupeň narušené komunikační schopnosti a náročnost prováděných činností. Činnosti řízené pedagogem probíhají denně před svačinou a v odpoledních hodinách. Jsou zaměřeny na logopedickou péči.

Spontánní hra a řízené činnosti probíhají paralelně od 6:30 do 16:00 hodin. Respektují individuální potřeby a schopnosti dítěte dle věku. Veškerou hrou prolínají prvky logopedické péče.

Učitelský sbor MŠ a kontakty

Odhlašování žáků: pouze prostřednictvím aplikace EduPage

OdděleníUčitelTelefonEmail
MŠ OvečkyBc. Dana Benešová517 543 113dana.benesova(zavináč)zslogo.cz
Bc. Veronika Wolfováveronika.wolfova(zavináč)zslogo.cz
MŠ BeruškyMgr. Martina Hlavničková517 543 112martina.hlavnickova(zavináč)zslogo.cz
Bc. Marie Nejdlovámarie.nejdlova(zavináč)zslogo.cz
Asistent pedagogaAdéla Budínováadela.budinova(zavináč)zslogo.cz
Bc. Radka Mrlinováradka.mrlinova(zavináč)zslogo.cz

 

Informace pro rodiče:

1.Režim dne MŠ ke stažení
2.Školní řád MŠ ke stažení

Keramická dílna: