Mateřská škola

V mateřské škole pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu, který je vypracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a  rozšířený o individuální a skupinovou logopedickou intervenci. Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí u vchodu do do mateřské školy a elektronicky pod odkazem níže. Mateřská škola se zapojuje do projektů, které jsou  zaměřeny převážně na komplexní podporu dítěte (na komunikační schopnost, samostatnost v sebeobsluze, motoriku, zrakové a sluchové vnímání). Obsah školního vzdělávacího programu vychází ze zaměření školy, tedy z orientace na podporu typického řečového a jazykového vývoje, na vytváření podmínek pro přirozený vývoj komunikační schopnosti, podporu duševního rozvoje a celé osobnosti dítěte. Cílem mateřské školy je formou skupinové a individuální logopedické intervence mírnit dopady narušené komunikační schopnosti a umožnit dětem přechod do hlavního vzdělávacího proudu. Školní vzdělávací program reflektuje speciální potřeby dětí a respektuje jejich nápadnosti.

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení v souladu s platnou legislativou na základě podané žádosti, která je doložena doporučením školského poradenského zařízení v souladu s ustanovením § 16 odst. 9 školského zákona a dále ustanovením § 20 a § 21 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, jehož obsahem je doporučení k zařazení do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se závažnými vadami řeči.

 

Uspořádání dne je přizpůsobeno podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu, věkové zvláštnosti, závažnost narušené komunikační schopnosti a náročnost prováděných činností. Činnosti řízené pedagogem probíhají denně před svačinou a v odpoledních hodinách a jsou primárně zaměřeny na rozvoj komunikační schopnosti.

Spontánní hra a řízené činnosti probíhají paralelně od 6:30 do 16:00 hodin. Respektují individuální potřeby a schopnosti dítěte dle věku. Veškerou hrou prolínají prvky logopedické intervence.

Pedagogičtí pracovníci a kontakty

Odhlašování žáků: pouze prostřednictvím aplikace EduPage

TřídaPedagogický pracovníkTelefonEmail
Třída OvečkyBc. Dana Benešová517 543 113dana.benesova(zavináč)zslogo.cz
Mgr. Veronika Wolfováveronika.wolfova(zavináč)zslogo.cz
Anežka Pumprová (asistentka pedagoga)anezka.pumprova(zavináč)zslogo.cz
Třída BeruškyBc. Ondřej Konopáč 517 543 112ondrej.konopac(zavináč)zslogo.cz
Bc. Adéla Budínováadela.budinova(zavináč)zslogo.cz
Zuzana Audová (asistentka pedagoga)zuzana.audova(zavináč)zslogo.cz

 

Informace a dokumenty ke stažení :

1.Uspořádání dne v mateřské škole ke stažení
2.Školní řád mateřské školy ke stažení
3.ŠVP PV Mateřská logopedická škola ke stažení

Keramická dílna: