Den otevřených dveří

Dne 23. března 2022 se škola otevřela veřejnosti, a to při příležitosti Dne otevřených dveří. Veškeré prostory základní i mateřské školy, speciálně pedagogického centra, školní družiny, internátu, školní jídelny a dalších se zeširoka otevřely všem zájemcům o možnost blíže nahlédnout do každodenního života dětí, žáků i všech pedagogických a nepedagogických pracovníků.

Den otevřených dveří byl zahájen srdečným přivítáním všech návštěvníků s úvodním slovem pana ředitele. Následovala společná informativní schůzka ve školní tělocvičně. Hosté se měli možnost dozvědět o aktuálním směřování školy, její koncepci, představena byla struktura školního vzdělávacího programu, zazněly informace k průběhu a organizaci zápisu do 1. ročníku a v neposlední řadě měli všichni hosté možnost klást dotazy směrem k vedení školy i dalším zástupcům jednotlivých školních útvarů. Na informativní schůzku navázala komentovaná prohlídka s možností nahlédnout do výuky ve třídách.

Pro návštěvníky byly připraveny zajímavé ukázky logopedických a speciálněpedagogických materiálů, učebnic, pomůcek a dalších zajímavostí.

Celým dnem prostupovala velmi přátelská atmosféra.

Poděkování patří všem zúčastněným!