Exkurze Panská Lícha – Brno

Ve středu 11. 10. 2023 se třídy III.A a III.C v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (tematický celek/učivo – Rozmanitost přírody/ Živočichové) vydaly na exkurzi do jezdeckého areálu Panská Lícha v Brně. Žáci si mohli prakticky vyzkoušet práci na ranči, zejména pak péči o koně (hřebelcování, krmení) a jízdu na koni.
Prostřednictvím této vzdělávací akce mimo školu se podařilo naplnit hned několik průřezových témat (Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova) a splnit stanovené vzdělávací cíle, tj. rozvíjet vybrané klíčové kompetence (k učení, řešení problémů, komunikativní, občanské a pracovní). Z hlediska rozvoje a podpory komunikačních dovedností měli žáci rovněž příležitost rozšířit slovní zásobu (pojmy: hřebelcování, koňské sedlo, třmeny, uzda, piliny, hobliny, podestýlka, hříva), a zážitkovou formou si tak upevnit význam nových slov.
V rámci mezipředmětových vztahů bylo plněno učivo v souladu se vzdělávacím programem školy (např. LI – rozvoj jazykových rovin, především pragmatické a lexikálně sémantické; TV – rozvoj tělesné zdatnosti, vytrvalosti, smyslového vnímání, obratnosti – chůze k cíli, orientace v terénu, překonání přírodních překážek; ČJ – sloh – žáci se učili vybírat vhodné komunikační prostředky odpovídající situaci – pozdrav, oslovení, omluva, prosba, žádost, dialog atd.).
Exkurze se velmi vydařila, a splnila tak svůj cíl. Žáci získali plno nových poznatků a dovedností.